ASC-US, ASC-H, LSIL, HSIL'e Klinik Yaklaşım

Servikal sitolojinin raporlanmasında 1991 yılında Bethesda sistemi geliştirilmiş ve 2001'de revize edilmiştir. İki tip epitelyal hücre anomalisi olarak sınıflandırılmaktadır.

1- Skuamöz hücre anormallikleri:
Önemi belirlenememiş atipik skuamöz hücreler (ASC-US), HSIL dışlanamayan atipik skuamöz hücreler (ASC-H), Düşük-grade skuamöz intraepitelyal lezyon (LSIL), Yüksek-grade intraepitelyal lezyon (HSIL), Skuamöz hücreli karsinom.

2- Glandüler hücre anormallikleri
Atipik glandüler hücreler (AGC) (endoservikal, endometrial orijinli veya spesifiye edilememiş)
Neoplastik olması muhtemel atipik glandüler hücreler
Adenokarsinoma in situ
Adenokarsinoma

Servikal sitolojik anormalliklere yaklaşım 2006 yılında yeniden değerlendirilmiş ve bir kılavuz yayınlanmıştır. Bu kılavuz 2001’deki kılavuzun aynası gibidir.

ASC-US: Benign ya da preinvaziv lezyon olarak tanınamayan olgulardır. Tüm smearlerin % 4.7’si (%1-7) ASC-US tanısı almaktadır. ASC-US tanısı konan olguların % 20’ sinde HSIL, İnvaziv SCC, in situ ya da invaziv glandüler neoplaziler bulunabilir. ASC-H olan kadınların %26-68’inde CIN2/CIN3 saptanmaktadır. ASCUS bulunan olguların % 55 inde HPV pozitiftir. Ancak bu olguların %75’ inde önemli kolposkopik lezyon saptanmamaktadır.
Adolesanlarda (20 yaş ve altı) ASC-US veya LSIL saptandığında 12 ay sonra sitoloji tekrarı yapılmalı ? eğer HSIL gelirse kolposkopiye yönlendirilmesi önerilmektedir. < HSIL gelirse 12 ayda bir sitoloji tekrarı önerilmektedir. Yine ?ASC gelirse kolposkopiye yönlendirilmelidir. ASC-US HPV (+) ise 6-12 ay arayla sitoloji tekrarı veya 12. ayda HPV tekrarı önerilmektedir.

      ASC-H yönetiminde direkt kolposkopi yapılması CIN-2/3 ise ASCCP kılavuzuna uygun tedavi yapılmalıdır.

      SIL: Anormal hücre proliferasyonu, matürasyon kaybı, dezorganizasyon, sitolojik atipi, nükleusta hiperkromazi, pleomorfizm, sınırlarda düzensizlik, anormal kromatin dağılımı, nükleus / sitoplazma oranında ve mitotik aktivitede artış ve atipik mitozlar ile karakterize bir bulgudur.
LSIL: HPV etkisi ile hafif displastik (CIN I) olgularını kapsar. Likit bazlı sitolojilerde daha sık rastlanılmaktadır (ortalama %2.6). HPV enfeksiyonu için iyi bir indikatördür. LSIL
olan kadınların %77’sinde HPV (+) saptanmaktadır. LSIL olgularında CIN 2-3 prevalansı % 12-16 olarak bildirilmektedir.

      Gebede LSIL saptandığında kolposkopi yapılabilir ancak postpartum 6.haftaya da ertelenebilir.

      HSIL: Rölatif olarak daha nadir sitoloji anormalliğidir (%0.7). Bethesda Sistemi HSIL içine orta-şiddetli displazi, carsinoma-insitu olgularını da aldığından sitolojik görünümler çok değişken olabilir. CIN 2/3 saptanma oranı %53-97’dir. HSIL olan kadınların % 2’sinde invaziv kanser bulunmaktadır.

      Adolesanlarda HSIL saptandığında kolposkopi yapılır CIN 2/3 (-) ise 2 yıl boyunca 6 ayda bir kolposkopi & sitoloji takibi önerilmektedir.