PELVİK AĞRILARIN TANISI VE SINIFLANDIRILMASI

8-50 yaş arası kadınların % 14 - 24 nde pelvik ağrı vardır. Populasyon çalışmaları pelvik ağrıların;
%37 sinin GI,
%31 inin Uriner,
%20 sinin Jinekolojik
%12 sinin diğer nedenlerden dolayı oluştuğunu göstermiştir. Laparoskopik bulgulara göre ise;% 35 herhangi bir patoloji saptanamamış, % 33 endometriozis, %24 adezyon saptanmıştır.

Pelvik ağrı ile başvuran bir hastada iyi bir anamnez ve fizik muayene şarttır. Anamnezde,
Başlangıç ve süresi
Ani veya yavaş artması
Sürekli veya aralıklı olması
Tekrarlayıp tekrarlamaması
Keskin, yırtılır tarzda, yerinin belirsiz olması, yerinde değişme, başka bölgeye yayılma olması
Yüzeyel veya derin olması
Birlikte bulantı, diare, konstipasyon, gaz çıkarımı Üreme döngüsü, idrar, yeme, içme, stres, travma ve günün belli saati ile ilişkisi sorgulanır. Muayeneden sonra ultrasonografi yapılır ve gerekli laboratuvar incelemeleri başlatılır.
Uterus, serviks ve adneks, alt ileum, sigmoid kolon ve rektum ile aynı viseral inervasyonu paylaşırlar. İletiler, sempatik sinirler aracılığıyla T10-L1 segmentlerine iletilir. Bu nedenle jinekolojik ve gastrointestinal ağrıları ayırt etmek genellikle zordur.

1.Akut Pelvik Ağrılar
Gebelik komplikasyonları
" Rüptüre olmuş veya olmamış Ektopik gebelik
" Abortus
" Dejenere uterin fibroid tümörler
Akut Enfeksiyon
" Endometritis
" Akut pelvik Enflamatuvar Hastalık (PID)
" Tubo-ovarian abseler
" Pelvik thromboflebit
" Ovarian ven thrombozu
Adneksal kitle
" Korpus luteum hematomu
" Ovarian torsiyon
" Rüptüre ovarian kistler
" Paratubal kistler
" Endometriosis
" Ovarian hiperstimulasyon sendromu

2. Reküren Ağrılar
Jinekolojik
Mittelschmerz
Primer veya sekonder dismenore

Ürolojik
Kistler
Akut pyelonefrit
Üreter taşları

Abdominal duvar
Hematom
Strangüle veya inkarsere herni

Diğer
Akut porfiria
Pelvik thromboflebit
Anevrizma
Abdominal angina

3.Kronik Ağrılar
Jinekolojik
Ekstrauterin
Adezyonlar
Kronik ektopik gebelik
Kronik pelvik enflamatuvar hastalıklar
Endometrioyozis
Ovarian remnant syndrome
Uterin
Adenomyosis
Kronik endometritis
Fibroid tümörler
İntrauterin araçlar
Pelvik konjesyon
Pelvik destek defektleri (Support)
Polipler

Ürolojik
Kronik idrar yolu enfeksiyonu
Overactive mesane
İnterstisyal kistler
Mesane taşları
Subüretral divertikülit
Üretral sendrom
Trigonit

Gastrointestinal
Konstipasyon (yaşlılarda oldukça yaygın)
Divertiküler hastalıklar
İnflamatuvar Bağırsak Hastalıkları
Enterokolit
İrritabıl Bağırsak Sendromu (İBS)
Neoplazi
Kronik appendisit
Kolelityazis

Muskuloskeletal
Koksidini
Disk problemleri
Dejeneratif eklem hastalıkları
Fibromyosit
Herni
Herpes zoster
Bel ağrısı
Levator ani sendromu
Miyofasyal ağrı
Osteoporoz
Postürle ilişkili ağrı
Skolyoz, lordoz, kifoz
Strain, sprain

Diğer
Fiziksel veya seksüel suistimal
Hiperparatiroidizm
Porfiri
Somatizasyon bozuklukları
Sempatetik distrofi
Tabes dorsalis

Özetle, Pelvik ağrılarda öncelikle dikkatli bir fizik muayene yapılmalı ve doğru tanı konulmalı ve sonra nedene yönelik tedaviler uygulanmalıdır.